AV

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE en DOMEINNAAMAls u bij FLEXIE WEBDESIGN (onderdeel van WIJ DOEN HET) een website, domeinnaam en alle toebehoren aanvraagt, bent u huurder van dit domeinnaam, website, email-adressen enzovoort. WIJ DOEN HET blijft in alle opzichten eigenaar van dit domeinnaam, website, email-adressen enzovoort, tenzij anders overeengekomen per contract.


U bent zelf verantwoordelijk voor alle geleverde foto -en filmmateriaal en/of teksten.

Indien er sprake is van gekopieerde foto-en/of filmmateriaal, is WIJ DOEN HET op geen enkele manier aansprakelijk.


Indien u een domeinnaam, website, email-adressen enzovoort waarvan WIJ DOEN HET eigenaar is, in eigen bezit wenst, kan dit aangevraagd worden. De transactiekosten bedragen €250,00 excl. 21% B.T.W. per overname/domeinnaam.

Dit dient u aangetekend per post aan te vragen en te sturen naar:

FlexCredit BVBA t.a.v. Dries Debacker - Filip Williotstraat 9 - 2610 Berchem.


Bij overname is WIJ DOEN HET verplicht om alle gegevens door te spelen naar de nieuwe eigenaar en zal alle informatie, zoals inloggegeven etc. aan de nieuwe eigenaar bezorgd worden.

Overname(s) word(en) uitgevoerd na ontvangst betaling. Wij bevestigen dit per mail of per post.

FLEXIE WEBDESIGN als WIJ DOEN HET zal, na overdracht, geen enkele informatie, tekst, foto's e.d. wat op de website staat van de domeinna(a)m(en) bewaren. Deze zullen volledig gewist worden van onze server.


Alle correspondentie betreffende websites, emails e.d. gaan via FLEXIE WEBDESIGN (onderdeel van WIJ DOEN HET).

Voor geschillen zie boven onder "geschillen".

 

WIJ DOEN HET

ALGEMENE VOORWAARDENAl onze aangegeven prijzen, zijn incl. 21% B.T.W..

Prijzen zijn exclusief kosten ter plaatse voor bijvoorbeeld banden reparatie, bijvullen van vloeistoffen, zijnde olie, koelvloeistof e.d. etc.

Onze uitgevoerde diensten bij E.H.B.A. (Eerste Hulp Bij Autopech) alsook takelen, dienen direct ter plaatse afgerekend te worden via Bancontact/VISA/MasterCard.

Indien wij uw probleem niet ter plaatse kunnen oplossen, wordt er enkel een bedrag van € 100,00 aangerekend, tenzij het voertuig getakeld wordt.

Dit ongeacht welk tijdstip. Voor bedrijven kunnen betalingen eventueel binnen een termijn van 15 dagen betaald worden.


Reserveren voor het takelen van een voertuig kan op voorhand per telefoon of per e-mail, onder voorbehoud van onze planning.

De reservatie is alleen van kracht mits goedkeuring van beide partijen.

De reservatie wordt altijd d.m.v. een e-mail opgemaakt en opgestuurd, deze dient bevestigd te worden en terug te sturen per e-mail.

Tenzij anders vermeld, ontvangt u van ons een bevestiging dat de reservatie is goedgekeurd en ingepland.

U krijgt van ons telefoon op de afgesproken dag zodra onze chauffeur onderweg is.

Voor het takelen wordt het voertuig samen met u gecontroleerd en wordt de kilometerstand en eventuele schade(s) genoteerd .


Bij annulering van een reservatie binnen 24 uur, of indien u niet meer ter plaatse bent bij een interventie voor E.H.B.A., wordt er een annuleringsvergoeding van €120,00 incl. 21% BTW. in rekening gebracht.

Indien wij uw gegevens niet of incompleet ontvangen van u bij een annulatie, zullen wij in elk opzicht al uw gegevens aanvragen bij de bevoegde instanties.

Alle eventuele extra kosten zullen volledig op u verhaald worden.


Ingeval van wanbetaling zal een forfetaire schadevergoeding van 15% aangerekend worden of het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 50 Euro, ditper maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 15% per vervallen maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag.

 

De opdracht tot takelen houdt in dat de eigenaar van het voertuig of het voorwerp de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen hiervan.

Elk risico bij de takel (laden, lossen of stalling) wordt gedragen door de eigenaar van het getakelde voertuig of van de betreffende goederen, in/of door de opdrachtgever van het takelen.


Alle bij de takeldienst vervoerde voertuigen moeten voorzien zijn van de boorddocumenten en sleutel(s).


Verzekering:


Rylant & Co BVBA - Wilrijk


Geschillen:


Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigeur van deze en de hierboven gegeven algemene voorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechtbank van Koophandel van Antwerpen voor zover geschillen behoren tot de competentie van de rechtbank van Koophandel. Voor geschillen niet behorend tot de competentie van de rechtbank van Koophandel, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die voor dergelijke geschillen in de vestigingsplaats van verkoper bevoegd is, meer bepaald deze van de maatschappelijke zetel van WIJ DOEN HET.


Alle klachten moeten per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan onze takeldienst en moeten uiterlijk binnen de 48u na het takelen en/of interventie in het bezit zijn van de takeldienst. Latere klachten worden niet meer aanvaard.